Terms & Use
เงื่อนไขในการให้บริการ (Terms And Conditions)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.mediaplay.co.th เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยบริษัท มีเดีย เพลย์ อินเตอร์ชั่นแนล จำกัด ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใดๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้คำว่า”เว็บไซต์นี้” หมายถึง www.mediaplay.co.th ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ในเครือของบริษัทฯ และเว็บไซต์อื่นๆ ในการประกอบธุรกรรมทางการเงิน

ข้อกำหนดเรื่องลิขสิทธิ์ และการนำไปเผยแพร่ต่อ
เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง ซึ่งได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธ์และทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาและรูปภาพที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มีเดีย เพลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ/หรือ บริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิ์เหล่านั้น ให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์นี้ได้ ท่านอาจจะทำการพิมพ์ ทำซ้ำ หรือใช้ข้อมูลหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นซอฟต์แวร์ หรือรูปภาพ จากเว็บไซต์นี้เพื่อใช้ส่วนตัว หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยไม่นำไปใช้ในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า หรือเอกสารทุกประเภทที่เกิดจากการทำซ้ำขึ้น จะต้องมีข้อความที่ระบุถึงสิทธิต่างๆ ที่ปรากฏในข้อมูลต้นฉบับนั้นๆ เนื่องจากกลุ่มบริษัท มีเดีย เพลย์ฯ ต่างมีความเป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นเอกเทศออกจากกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในเว็บไซต์นี้บางครั้ง อาจใช้ชื่อ “มีเดีย เพลย์” “เรา” “ของเรา” “โดยเรา” ซึ่งบริษัทฯต้องการให้หมายความถึง “บริษัท มีเดีย เพลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” เท่านั้น

การคุ้มครองข้อมูล
โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดก่อนผ่านไปยังชุดข้อมูลอื่น

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งต่อบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ จะรักษาไว้เป็นความลับ และอาจจะถูกนำไปใช้ โดยคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นหลัก จะไม่มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปส่งต่อ หรือเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ